Arhiva etichetelor: pndr

Submăsura 19.1 – Sprijin pregătitor

SCOPUL investițiilor, în cadrul acestei sub- măsuri este de a sprijini parteneriatelor privat-publice locale pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală .

OBIECTIVELE submăsurii 4.1:
· Creșterea capacității de colaborare, necesară pentru elaborarea unor strategii integrate, ceea ce va oferi actorilor locali și reprezentanților din diferite domenii de activitate posibilitatea de a lucra împreună și de a interacționa în favoarea comunităților din teritoriile LEADER;
· Întocmirea strategiei de dezvoltare locală, reprezintă o oportunitate ideală pentru GAL de a implica, în mod activ, actori locali și organizații noi. În acest fel, GAL-ul poate analiza nu numai nevoile și oportunitățile de dezvoltare, ci și mecanismul de implicare activă a populației;
· Acțiuni de construcție instituțională și de creare de rețele, cu scopul de a pregăti și implementa o strategie integrată de dezvoltare locală pentru o anumită zonă.

BENEFICIARII:
· Parteneriate privat-publice constituite în baza unui Acord de Parteneriat, indiferent dacă reprezintă teritorii care sunt acoperite de GAL-uri ce au fost selectate în cadrul PNDR 2007-2013, sau parteneriate potențiale/existente formate din parteneri care au fost membri în GAL-uri autorizate și/ sau parteneri care nu au mai fost membri în GAL-uri;
· Partenerii economici privați, precum și alți reprezentanți ai societății civile vor reprezenta cel puțin 51% la nivel decizional. Reprezentanții orașelor vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional (organisme de conducere ale GAL-ului și comitet de selecție) și raportat la populația acoperită într-un teritoriu GAL;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va fi de 100%:
Se va oferi sprijin de asistență tehnică în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1303/2013, până la suma maximă de 20.000 Euro pentru SDL ( strategie dezvoltare locala) depusă de parteneriat, astfel:
· cheltuielile pentru animare vor fi de maximum 10.000 euro, acordate proporțional cu numărul de locuitori acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală (maximum 100.000 de locuitori). Prin urmare, alocarea financiară va fi 0,1euro/ locuitor
· cheltuielile legate de elaborarea strategiei se vor încadra în suma maximă de 10.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL.

Submăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

OBIECTIVELE submăsurii 19.2:
· Stimularea inovării;
· Consolidarea identității locale și a profilului local;
· Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale;
· Soluționarea problemelor demografice;
· Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER;
· Îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților;
· Creșterea competitivității la nivel local;
· Conservarea resurselor și protecția mediului natural;
· Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.

BENEFICIARII:
· Entități juridice private/publice, stabilite prin fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locala, cu respectarea prevederilor din Regulamentului Uniunii Europene 1305/2013;
· În cazul în care în Strategia de Dezvoltare Locala s-a identificat oportunitatea dezvoltării unor operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul, GAL poate fi beneficiar cu condiția aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de până la 100% dar nu mai mult de 200.000 Euro/ proiect.
· Pentru operațiunile specifice FEADR, GAL va stabili intensitatea sprijinului în limita maxima prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.
· Intensitatea sprijinului pentru operațiunile care ies din sfera Regulamentului va fi stabilită de GAL-uri astfel:
– pentru operațiunile generatoare de venit: maximum 90%;
– pentru operațiunile NEgeneratoare de venit: maximum 100%;

Măsura 9 – Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este încurajarea înființării și funcționării administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale.

OBIECTIVELE submăsurii 9:
· Adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;
· Introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;
· Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității;
· Realizarea unor activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare și pentru protejarea mediului.

BENEFICIARII:
· grupurile de producători care se încadrează în definiția IMM-urilor și care sunt recunoscute conform legislației naționale în vigoare, pentru următoarele sectoare:
– culturi de câmp;
– horticultură (exceptând grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol);
– creșterea animalelor și păsărilor, mixte;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% dar:
· nu va depăși:
– anual 10% din valoarea producției comercializate în primii 5 ani
– 100.000 euro/ an
Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului astfel:
· Anul I – 10%;
· Anul II – 8%;
· Anul III – 6%;
· Anul IV – 5%;
· Anul IV – 4%;
Sprijinul nerambursabil se va plăti sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.

Submăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este:
· de creştere a suprafeţei ocupate de păduri la nivel național;
· de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv;
· de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv;
· de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită.

OBIECTIVELE submăsurii 4.1:
· Promovarea sechestrării carbonului;
· Adaptarea la efectele schimbărilor climatice;
· Reducerea eroziunii solului;
· Îmbunătățirea capacității de retenție a apei;
· Refacerea și conservarea biodiversității locale.

BENEFICIARII:
· Deținătorii publici de teren agricol și neagricol;
· Deținătorii private de teren agricol și neagricol;
· Forme asociative ce dețin teren agricol și neagricol;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda sub formă de prime astfel:
· Prima de înființare a plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile de realizare a proiectului tehnic de împădurire (denumită în cadrul submăsurii Prima 1)
· Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă pentru o perioada de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a plantaţiei forestiere și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi (denumită în cadrul submăsurii Prima 2)

Submăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de protejare a patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale.

OBIECTIVELE submăsurii 7.6:
· • Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale;
· Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale;
· Dezvoltare locală sustenabilă;

BENEFICIARII:
· Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
· ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
· Unități de cult conform legislației în vigoare;
· Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:
· 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, NEgeneratoare de profit dar
– nu va depăși 500.000 euro;
· 85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, generatoare de profit dar
– nu va depăși 200.000 euro;

Puteți consulta mai jos o variantă consultativă a fișei de prezentare a acestei submăsuri, sub rezerva modificării acesteia în urma aprobării Comisiei Europene a variantei finale a PNDR 2014 – 2020.

Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de:
· creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală;
· crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.

OBIECTIVELE submăsurii 7.2
· Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;
· Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;

BENEFICIARII:
· Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
· ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school);

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este de:
· 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt NEneratoare de profit și nu va depăși:
– 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
– 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
– 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;
– 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.
• 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG-uri care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school) și nu va depăși 100.000 euro

Puteți consulta mai jos o variantă consultativă a fișei de prezentare a acestei submăsuri, sub rezerva modificării acesteia în urma aprobării Comisiei Europene a variantei finale a PNDR 2014 – 2020.

Submăsura 6.5 – Schema pentru micii fermieri

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de sprijinire a micilor fermieri care au participat la schema de mici fermieri din Pilonul 1 (plăţi directe către fermieri) pentru cel puţin un an şi care se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare.

OBIECTIVELE submăsurii 6.5
· Cedarea terenurilor în mod voluntar de către unii fermieri în favoarea altor fermieri, în scopul facilitării comasării terenurilor și, în consecință, alături de alte măsuri conduce la restructurarea fermelor.;
· Prioritizarea fermierilor care cedează o exploatație cu o suprafață mai mare și în acele zone în care terenul are un potențial ridicat.
· Submăsura are o puternică legătură cu măsurile care vizează investițiile în ferme, sprijinindu-le în favoarea restructurării şi creșterii competitivității;

BENEFICIARII:
· Fermierii eligibili care au participat, cel puțin un an, la schema pentru micii fermieri conform Regulamentului 1307/2013;
Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este echivalentul a 120% din cuantumul anual al sprijinului acordat pe schema de micii fermieri din Pilonul 1

Puteți consulta mai jos o variantă consultativă a fișei de prezentare a acestei submăsuri, sub rezerva modificării acesteia în urma aprobării Comisiei Europene a variantei finale a PNDR 2014 – 2020.

Submăsura 6.4 – Învestiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

OBIECTIVELE submăsurii 6.4.
· Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;
· Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;

BENEFICIARII:
· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
· Fermele care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici;
Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de 90% din costul total al proiectului
• nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali
• va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis

Puteți consulta mai jos o variantă consultativă a fișei de prezentare a acestei submăsuri, sub rezerva modificării acesteia în urma aprobării Comisiei Europene a variantei finale a PNDR 2014 – 2020.

Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

OBIECTIVELE submăsurii 6.3:
· Îmbunătățirea managementului exploatației agricole;
· Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni;

BENEFICIARII:
· Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică* pentru o perioadă de minimum 10 ani:
* Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 8.000 – 11.999 SO (valoarea producției standard)

SPRIJINUL NERAMBURSABIL este de maxim 15.000 Euro pentru o exploatație agricolă:
· se acordă în două tranșe astfel::
– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;
· se va acorda pe o perioadă de 5 ani

Puteți consulta mai jos o variantă consultativă a fișei de prezentare a acestei submăsuri, sub rezerva modificării acesteia în urma aprobării Comisiei Europene a variantei finale a PNDR 2014 – 2020.

Informații suplimentare: http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_3_dezvoltare_ferme_mici

Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural..

OBIECTIVELE submăsurii 6.2:
· Crearea de noi activități non – agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;
· Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
· Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.;

BENEFICIARII:
· Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:
· va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:
– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 30% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.
· va fi în valoare de:
– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică;
– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;

Puteți consulta mai jos o variantă consultativă a fișei de prezentare a acestei submăsuri, sub rezerva modificării acesteia în urma aprobării Comisiei Europene a variantei finale a PNDR 2014 – 2020.