Arhiva etichetelor: investitii in exploatatii pomicole

Submăsura 9a – Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de înființare a grupurilor de producători în sectorul pomicol.

OBIECTIVELE submăsurii 9a
· Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor pomicole;
· O mai bună integrare pe piață a producătorilor primari;
· Creșterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun a producției;
· Crearea și promovarea lanțurilor scurte;
· Respectarea standardelor comunitare de mediu si climă, siguranță alimentară etc;
BENEFICIARII:
· Grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014 și înainte de solicitarea sprijinului;

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este 100% public și nu poate să depășească anual 10% din valoarea producției comercializate în primii 5 ani și 100.000 euro/an
Sprijinul nerambursabil se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.
Sprijinul nerambursabil se calculează pe baza producției comercializate anual prin intermediul grupului. În primul an, se poate plăti grupului de producători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup.

Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului astfel:
• anul I – 10%
• anul II – 8%
• anul III – 6%
• anul IV – 5%
• anul V – 4%.

Submăsura 4.2a – Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

Submăsura 4.2a – Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este acordă pentru investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și a produselor din fructe.

OBIECTIVELE submăsurii 4.2a:
· înființarea, extinderea și/ sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE;
· înființarea, extinderea și/ sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare;
· producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie;
· eficientă energetică;
· acțiuni de marketing;

BENEFICIARII care pot solicita sprijin nerambursabil prin această submăsură sunt:
· Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;
· Grupurile de producători și cooperativele (societăți cooperative agricole și de aprovizionare și cooperative agricole), cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:
Întreprinderi micro și mici – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
· 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
· 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare);
Întreprinderi mijlocii – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
· 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
· 1.100.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare).
Întreprinderi mari – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
· 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
· 1.500.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare).

Puteți consulta mai jos o variantă consultativă a fișei de prezentare a acestei submăsuri, sub rezerva modificării acesteia în urma aprobării Comisiei Europene a variantei finale a PNDR 2014 – 2020.

Submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole

Submăsura 4.1a – Invesții în exploatații pomicole

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

OBIECTIVELE submăsurii 4.1a
· Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;
· Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;
· Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;
· Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie.

BENEFICIARII:
· Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
· Grupurile de producători și cooperativele (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole) care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:
În cazul fermelor mici și al formelor asociative (grupuri de producători și cooperative) – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
Pentru fermele mici
· 100.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
· 300.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);
· 450.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).
Pentru forme asociative (grupuri de producători și cooperative)
· 350.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
· 750.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);
· 1.050.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).
În cazul fermelor medii intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
· 200.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
· 600.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);
· 900.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).
În cazul fermelor mari intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
· 250.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
· 750.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);
· 1.050.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).

Puteți consulta mai jos o variantă consultativă a fișei de prezentare a acestei submăsuri, sub rezerva modificării acesteia în urma aprobării Comisiei Europene a variantei finale a PNDR 2014 – 2020.