Compartimentul buget, finante, contabilitate, venituri proprii, administrativ

Responsabil: Paun Mihaela

Compartimentul buget, finante, contabilitate, venituri proprii, administrativ are urmatoarele atributii :

 1. buget-finante si venituri proprii
 1. asigura organizarea si desfasurarea activitatii financiar-contabile, in conformitate cu dispozitiile legale ;
 2. intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al Camerei Agricole Judetene Vrancea pe care il inainteaza spre aprobare ordonatorului principal de credite ;
 3. verifica si raspunde de corectitudinea intocmirii actelor justificative, de incasarile si platile care se efectueaza prin conturi curente, inclusiv de intocmirea ordinelor de plata a salariilor ;
 4. intocmeste ordine de plata pentru furnizori in baza contractelor incheiate, dupa efectuarea receptiei cantitative si calitative a marfurilor si serviciilor prestate, inclusiv pentru datoriile catre stat privind salariile ;
 5. urmareste modul in care se achizitioneaza bunurile materiale si in care se presteaza serviciile de catre furnizori, precum si modul in care s-a efectuat receptia cantitativa si calitativa a tuturor materialelor si prestarilor de servicii ;
 6. intocmeste si depune declaratiile lunare cu privire la plata contributiilor din salarii, depune anual fisele fiscale privind impozitul pe venitul global ;
 7. urmareste alocarea fondurilor pentru salarii, materiale, investitii si privind finantarea actiunilor de consultanta ;
 8. intocmeste si transmite lista cu privire la alimentarea cardurilor si asigura legatura dintre institutie si bancile prestatoare ;
 9. gestioneaza materialele consumabile, intocmeste N.I.R.-uri si bonuri de consum ;
 10. raspunde de intocmirea documentelor privind scoaterea din functiune, transmiterea fara plata, valorificarea sau casarea bunurilor materiale din dotare ;
 11.  primeste, verifica si certifica in privinta legalitatii, realitatii si regularitatii facturile sosite de la furnizori ;
 12. verifica si centralizeaza trimestrial si anual situatia veniturilor proprii realizate de Camera Agricola Judeteana Vrancea ;
 13. urmareste incasarea veniturilor proprii conform contractelor si facturilor emise ;
 14. urmareste, periodic, realizarea in bune conditii a indicatorilor financiari aprobati prin bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei ;
 15. asigura intocmirea documentelor de planificare financiara potrivit metodologiei in vigoare, in colaborare cu structurile din cadrul institutiei, urmarind utilizarea eficienta a mijloacelor financiare puse la dispozitie ;
 16. asigura plata integrala si la timp a drepturilor banesti ale personalului si dispune sau propune masuri, potrivit legii, pentru solutionarea cererilor, reclamatiilor, sesizarilor referitoare la calcularea si plata acestora ;
 17. urmareste varsarea, la termen si in cuantumurile stabilite, a sumelor ce constituie venituri bugetare ori obligatii catre alte persoane fizice sau juridice ;
 18. raporteaza, trimestrial, situatia privind executia bugetului de venituri si cheltuilei si situatia efectivelor si a realizarii fondului de salarii, pe elemente componente, la termenele ordonate ;
 19. face propuneri de modificari de alocatii bugetare care urmeaza a fi inaintate Consiliului Judetean Vrancea ;
 20. organizeaza contabilitatea cheltuielilor finantate din mijloace bugetare si fonduri din venituri proprii, prin care se asigura evidenta platilor de casa, cat si a cheltuielilor efective pe structura clasificatiei bugetare ;
 21.  organizeaza evidenta prevederilor bugetare aprobate, a deschiderilor de credite si a platilor, potrivit normelor tehnice in vigoare ;
 22.  raspunde de folosirea efeicienta a sumelor primite de la buget si  a prioritatilor de finantare, de tinerea la zi a evidentelor contabile si a indicatorilor programului de cheltuieli aprobati, precum si de prezentarea la termen a darilor de seama contabile asupra executiei bugetare si a altor purtatori de informatii ;
 23.  analizeaza si avizeaza documentatia aferenta cu ocazia organizarii licitatiilor, perfectarii unor contracte sau lansarii unor comenzi, prin care se angajeaza patrimoniul institutiei, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare ;
 24. intocmeste documentatia specifica privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale ale institutiei, indruma si controleaza modul de punere in aplicare a acestora ;
 25. dispune efectuarea inventarierii la termenele stabilite si in conformitate cu dispozitiile legale ;
 26. indeplineste sarcinile ce ii revin pentru pastrarea integritatii patrimoniului si recuperarea operativa a prejudiciilor cauzate institutiei si a altor debite ;
 27. asigura folosirea si evidenta formularelor cu regim special in conformitate cu dispozitiile legale ;
 28. asigura indeplinirea sarcinilor de competenta sa cu privire la exercitarea controlului financiar-preventiv ;
 29. asigura constituirea fondului arhivistic al compartimentului, din documentel rezultate din activitatea de profil ;
 30. asigura confidentialitatea datelor prelucrate sau la care are acces ;
 31.  indeplineste si alte atributii stabilite de conducerea institutiei si prevazute de legislatia in vigoare.
 1. Administrativ
 1. tine evidenta spatiilor si asigura folosirea eficienta a acestora, urmareste starea mobilierului si a tehnicii de birou si asigura repararea acestora ;
 2. asigura repararea instalatiilor electrice si sanitare ;
 3. tine evidenta tehnicii de birou si a telefoanelor si urmareste incadrarea in plafoanele de cheltuieli aprobate pentru fiecare post telefonic ;
 4. asigura pastrarea in incapere separata si in deplina siguranta a arhivei constituite si tine evidenta acesteia ;
 5. raspunde de incadrarea in normele de consum a tuturor mijloacelor tehnice si asigura revizia acestora, prelucreaza foile de parcurs ale autoturismelor si opereaza in evidenta cantitatile de combustibil consumate ;
 6. primeste de la compartimentele institutiei dosarele de gestiune si dosarele cu documente elaborate in legatura cu activitatea depusa si intocmeste inventarele de predare-preluare a acestora, conform normativelor in vigoare ;
 7. asigura mentinearea curateniei si ordinii in cladiri si celelalte suprafete aflate in administrarea Camerei Agricole ;
 8. intocmeste necesarul de dotari pentru personalul instittiei si raspunde de distribuirea acestora ;
 9. coordoneaza, indruma si controleaza incadrarea in prevederile legale a modului de folosire a mijloacelor de transport din dotare, incadrarea conducatorilor auto si a personalului care conduce mijloace auto din dotare, in normele alocate ;
 10. asigura conducerea si intretinerea mijloacelor de transport auto apartinand institutiei ;
 11. asigura constituirea fondului arhivistic al compartimentului, din documentele rezultate din activitatea de profil ;
 12. asigura confidentialitatea datelor prelucrate sau la care are acces ;
 13. indeplineste si alte atributii stabilite de conducerea institutiei si prevazute de legislatia in vigoare.