Compartimentul audit public intern

Responsabil: vacant

Atributiile compartimentului audit public intern sunt urmatoarele :

 1. elaboreaza norme metodologice specifice Camerei Agricole Judetene Vrancea, cu avizul UCAAPI ;
 2. elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern ;
 3. efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate ;
 4. informeaza UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora ;
 5. raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit ;
 6. elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern ;
 7. raporteaza imediat conducatorului entitatii publice si structurii de ocntrol intern abilitate in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii ;
 8. solutioneaza scrisorile si sesizarile persoanelor fizice si juridice care intra in sfera de competenta a compartimentului ;
 9. asigura constituirea fondului arhivistic al compartimentului, din documentele rezultate din activitatea de profil ;
 10. asigura confidentialitatea datelor prelucrate sau la care are acces ;
 11. indeplineste si alte atributii stabilite de conducerea institutiei si prevazute de legislatia in vigoare.

Auditul public intern se exercita asupra activitatilor desfasurate de Camera Agricola Judeteana Vrancea si entitatile subordonate, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public.

Compartimentul de audit auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele :

 1. angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata ;
 2. platile asumate prin angajamentele bugetare si legale ;
 3. sistemul contabil si fiabilitatea acestuia ;
 4. sistemul de luare a deciziilor ;
 5. sistemele de conducere si control precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme ;
 6. sistemele informatice.

Compartimentul de audit public intern efectueaza activitati de consiliere care se desfasoara sub forma de :

 1. misiuni de consiliere formalizate, cuprinse intr-o sectiune distincta a planului anual de audit intern, efectuate prin abordari sistematice si metodice conform unor proceduri prestabilite avand un caracter formalizat ;
 2. misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea in cadrul diferitelor comitete permanente sau la proiecte cu durata determinata, la reuniuni punctuale, schimburi curente d einformatii, urmand a se desfasura dupa procedurile specifice acestora ;
 3. misiuni de consiliere pentru situatii exceptionale, realizate prin participarea in cadrul unor echpe constituite in vederea reluarii activitatilor ca urmare a unei situatii de forta majora sau altor evenimente exceptionale, urmand a se desfasura dupa procedurile specifice acestora.

Activitatile de consiliere desfasurate de catre compartimentul de audit public intern cuprind urmatoarele tipuri de consiliere :

 1. consultanta – avand ca scop identificarea obstacolelor care impiedica desfasurarea normala a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecintelor, prezentand totodata solutii pentru eliminarea acestora ;
 2. facilitarea intelegerii – destinata obtinerii de informatii suplimentare pentru cunoasterea in profunzime a functionarii unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora ;
 3. formarea si perfectionarea profesioanala – destinate furnizarii cunostintelor teoretice si practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor si controlul intern, prin organizarea de cursuri si seminarii.